Eglwys Crist ~ Christ Church

Eglwys Crist, Y Bala. Christ Church, Bala.

Hanes yr Eglwys - Church History

Mae Eglwys Crist yn nodweddiadol o Eglwys o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Fe’i hadeiladwyd yn 1855 yn y dull Gothig cynnar. Fe’i hadeiladwyd o gerrig a llechi lleol gyda thrawstiau pren derw, a thŵr a meindwr ar y pen gorllewinol sy’n codi i uchder oddeutu wythdeg troedfedd. 

Tu mewn i’r cyntedd fe welir plac haearn diddorol iawn, cyfoesol â’r adeilad, sy’n dynodi cyfraniad o £200 a gafwyd gan  ‘Gymdeithas Hyrwyddo Estyniadau, Adeiladu a Thrwsio Eglwysi a Chapeli’. Cafwyd yr arian ar yr amod bod 360 o seddau yn cael eu cadw ar gyfer “trigolion tlotaf y plwyf”.

Gerllaw wal ddwyreiniol y fynwent gwelir bedd y Parch. Richard Pughe a fu’n Rheithor ar Blwyf Llanycil am wyth mlynedd. Trwy ei ymdrech ef yr adeiladwyd yr Eglwys a chafodd ei chysegru ar Ebrill 10fed, 1855. Bu farw yn 1860 yn 48 mlwydd oed fel y nodir ar dabled ar wal ddeheuol cangell yr Eglwys.

Cyn 1855 'roedd yr eglwyswyr yn mynychu’r gwasanaethau yn y capel anwel (sef heddiw ‘Capel Saesneg’ yr eglwys Bresbyteraidd yng Nghymru) ar y stryd fawr, neu yn Eglwys Beuno Sant, Llanycil. Eglwys Beuno Sant oedd Eglwys y Plwyf hyd at Ebrill 2004 hyd nes y caewyd hi ynghyd â dwy Eglwys arall sef Eglwysi Llangywer a Llanuwchllyn; unwyd y plwyfi a daeth Eglwys Crist yn Eglwys y Plwyf. Mae’r fynwent yn Llanycil yn parhau i fod dan ofalaeth Eglwys Plwyf y Bala.

Heddiw, mae Eglwys Crist yn brysur gyda gwasanaethau dyddiol yn ogystal â llawer o weithgareddau cymunedol a chymdeithasol.  Cwblhawyd y prosiect atgyweirio ym Mis Tachwedd, 2007 gan greu adeilad aml bwrpas sy’n addas ar gyfer gweithgareddau cymunedol yn ogystal â bod yn fan cysegredig ar gyfer addoliad. 

Mae’r tu mewn i’r adeilad wedi ei agor allan a gwnaed i ffwrdd â llawer o’r dodrefn gan greu mangre agored ac ysgafn. Mae’r seddi pren traddodiadol eglwysig wedi cael eu newid am seddi cyfforddus. Ar yr ochr ddwyreiniol saif yr allor yng nghangell yr eglwys ac wedi tynnu’r paneli pren oedd uwchben yr allor wreiddiol gellir yn awr weld y ffenestri dwyreiniol yn eu llawn gogoniant. Mae ystafell gyfarfod aml bwrpas wedi ei chreu ar yr ochr orllewinol gyda galeri uwchben lle gwelir  rhai o’r hen seddi pren traddodiadol sydd yn cynnig lle eistedd ychwanegol. Mae’r cynllunio gofalus wedi gallu cynnwys cegin, festri, lle pwrpasol ar gyfer gwisgo, toiled, ystafell glanhau a storfa. Diweddarwyd y systmau gwresogi a goleuo er mwyn darparu awyrgylch mwy cyfforddus.  Gosodwyd system sain sy’n cynnwys darpariaeth ‘loop' ar gyfer unigolion sy’n fyddar ac mae’r adeilad yn addas ar gyfer mynediad i bawb – gan gynwys yr anabl.

Un o’r datblygiadau gweledol hardd yw’r goleuadau, er enghraifft y rhai sy’n goleuo’r bwa sy’n creu arwedd effeithiol. Mae hefyd oleuadau llawr yn goleuo'r pulpud a’r fedyddfan sydd mewn safle amlwg ac mae modd ei gweld o’r tu allan drwy’r drysau gwydr newydd.

Ar yr ochor orllewinol fe welir ffenestr lliw fodern a gynlluniwyd gan ddisgyblion ysgol yr Eglwys, sef Ysgol Beuno Sant. Dyma rodd gan yr ysgol ar achlysur dathlu ail-agor yr eglwys yn dilyn y gwaith atgyweirio.  Ar ochr ogleddol y gangell y mae ambry newydd, sef anrheg coffa gan un o’n plwyfolion caredig.

 

 

Viewed from the outside, Christ Church is a fairly typical mid-nineteenth century Victorian church. Built in 1855 in the Early Gothic style, it is constructed of local stone and slate with rafters of oak. The tower with its spire at the western end rises to a height of about eighty feet.

Within the porch may be seen an interesting cast-iron plaque, contemporary with the building; it records a grant of £200 made by the Society for Promoting the Enlargement, Building and Repair of Churches and Chapels, conditional upon there being a number of seats reserved for the “poorer inhabitants of the parish.” 

Beside the East wall in the churchyard may be found the tomb of the Rev. Richard Pughe who was eight years Rector of Llanycil and through whose exertions the Church fabric was built and subsequently consecrated on April 10th 1855. He died in 1860 aged 48, as recorded on the marble memorial on the south wall of the chancel.

Before 1855, the local churchgoers would have attended services in the chapel-of-ease (now the ‘English Chapel’ of the Presbyterian Church of Wales) in the High Street, or at St Beuno’s, Llanycil. This was the original parish church until April, 2004, when, together with the Churches at Llangower and Llanuwchllyn, it was closed and the new Parish of Bala was created, with Christ Church as its parish church. Llanycil churchyard remains the responsibility of the Parish of Bala.

Today, Christ Church is a busy church with daily services as well as community and social activities. The reordering project was completed in November, 2007 to create a general purpose building for community activities as well as being a sacred space for worship

As a result, the inside has now been opened up, removing all clutter and barriers, to create light open spaces. The wooden pews have been taken out and replaced with flexible seating on comfortable chairs. At the East end, the altar has been brought forward into the chancel and this has had the added benefit of removing panelling which formerly obscured the lower part of the East window. At the West end, a new meeting room has been created to fit between the circular stone columns with a gallery above for extra seating, incorporating a few of the original pews. Around and behind the meeting room is a new vestry, a choir robing room, a kitchen, toilet, cleaning room and storage space. The heating and lighting systems have been completely overhauled and improved to provide a comfortable environment. A sound system has been installed to include a ‘loop’ facility for the hard of hearing and the building has been made accessible for all, including the disabled.

One of the most attractive features is the lighting. For example, the internal arches can be illuminated from underneath. There are recessed floor lights which underlight the pulpit together with the font which has been moved to a more prominent position so that it is now visible from the outside through the new glass doors.

In the north-west corner may be seen a new stained glass window, designed by pupils of Ysgol Beuno Sant, our church school, as their contribution towards the reordering, while on the north side of the chancel is our new aumbrey, a generous memorial gift from a parishioner.